Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström er psy­kolog­spesialist, med spiss­kom­petanse i psykoterapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med depresjon, angst, lav selv­følelse, stress, sorg, samlivs­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­belastninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­helse­tjenesten for voksne. I tillegg har hun og jobbet med familie­terapi og parterapi. Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. På lik linje med andre ISTDP-tera­peuter jobber hun for å være lyttende, men også aktiv som terapeut, der hun kontinuerlig deler sine observasjoner og for­ståelse av den andre og nyttig vei videre. Madeleine åpner for å ta inn nye fra februar 2023.

Bestill time hos Madeleine

Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet i spesialist­helse­tjenesten for St. Olavs Hospital og for Akershus Universitets­sykehus, med poliklinisk- og akutt­psykiatrisk erfaring. I tillegg har han arbeidet med private sakkyndige oppdrag. Sigbjørns spesialiserings­område er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Bestill time hos Sigbjørn

Miriam W. Nilsson

Miriam er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med både langvarige og sammensatte vansker som krever behandling over tid, og med å møte mennesker i akutte kriser. Miriam har spesiell interesse for og har arbeidet mye med depresjoner, sosial angst, selvkritikk, bekymringsangst og kroppslige plager (f.eks anspenthet, uro, smerter). Hun har kunnskap om flere terapimetoder, og er opptatt av å tilpasse behandlingen til det du har mest behov for. Hennes spisskompetanse er metoden kalt ISTDP, som er en nyttig og effektiv tilnærming dersom plagene er mer kompliserte og fastlåste. Som terapeut er hun opptatt av å møte deg med respekt og varme, og å skape et trygt rom der dere sammen kan forstå og arbeide med det som driver plagene dine.

Bestill time hos Miriam

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog­spesialist som siden 2013 har jobbet med voksne som har emosjonelle og relasjonelle vansker, angst og stress, depresjon, grubling, bekym­ringer, utbrenthet , slitenhet, lav selvfølelse og psykosomatiske plager. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor som Modum Bad og Lovisen­berg sykehus. Reza har spiss­kompetanse på ISTDP hvor målet er å hjelpe deg med fastlåste tanke-, følelses- og handlings­mønster. Denne metoden kan være hjelpsom både for deg som søker psykolog for første gang, og for deg med tidligere behand­lingsforløp uten å oppnå dine ønskede mål. Reza tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Bestill time hos Reza

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er psykolog. Hun har bred erfaring fra arbeid med unge voksne og voksne som strever med rela­sjonelle vansker, angst, depresjon, lav selv­følelse, traumer, kriser, psyko­soma­tiske problem­stillinger, samt av­hengig­hets­prob­lema­tikk. Pauline har tidligere jobbet mange år i spesia­list­helse­tjenesten på DPS og innenfor TSB. Hun har fordypet seg i psyko­terapi og terapi­metoden ISTDP.

Bestill time hos Pauline

Anne Eng Kielland

Anne er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo, med for­dypning i dynamisk terapi fra Insititutt for psykoterapi og Psykoanalytisk institutt. Hun har i tillegg videreutdanning i terapi­metoden EMDR. Anne har bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, samt erfaring fra kommunalt familie­team/barnevern. Hun har særlig kompetanse innen behandling av angst, uro, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle problemer og traumer.

Bestill time hos Anne

Ernst O. Botnen

Ernst Olav Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne (DPS, TSB, student­sam­skipnad), barn og ungdom (BUP). Hoved­interessen til Ernst er å forstå hva god psykisk helse er og hvordan samskape ønsket endring på en effektiv måte. Ved siden av blant annet angst- og de­pre­sjons­plager har Ernst en­ga­sje­ment og erfaring med spesielt to andre grupper: Å hjelpe klienter som har vært i flere tidligere be­han­dlinger uten ønsket resultat, samt å hjelpe klienter med kropps­lige plager der man fore­løpig ikke har funnet en underliggende medisinsk årsak. Ernst har fullført videre­ut­dan­ning i Intensiv Dynamisk Kort­tids­terapi (ISTDP). Ernst tar dess­­verre ikke mot nye klienter nå.

Bestill time hos Ernst

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Han er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Bestill time hos Benne-Christer

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Aklinikken, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Håvards spesialiseringsområde er ISTDP og jobber med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Bestill time hos Håvard

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for person­lig­hets­psykiatri og Gaustad sykehus), og har tidligere jobbet for bedrifts­helse­tjenesten Medipluss og SUSS-telefonen. Eielsen har påbegynt sitt siste og femte år i spesialiseringen intensiv dynamisk korttidssterapi (ISTDP) for voksne.

Bestill time hos Erik

Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske er psykologspesialist med fordypning i terapiformen ISTDP. Hun har flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, eksempelvis depresjon, angst, relasjonelle utfordringer og avhengighets­problematikk. Aleksandra er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Bestill time hos Aleksandra

Bjarne Husum Øverland

Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten ved Helgelands­syke­huset og Oslo universitets­syke­hus. Bjarne spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) for voksne, og jobber daglig med en rekke psykiske lidelser og plager. Bjarne har også erfaring med andre terapi­modeller, som kognitiv terapi og EMDR.

Bestill time hos Bjarne

Linne Melsom

Linne Melsom

Linne Melsom har flere års erfaring med samtaleterapi med voksne som av ulike grunner strever med psykiske plager, som f.eks. nedstemthet, energitap, angst, uro, emo­sjonelle vansker, relasjo­nelle utfordringer, lav selvfølelse og mye selvkritikk. Hun har i flere år jobbet ved Modum Bad, og forsker på følelser i terapi. Linne er opptatt av å være tilstedeværende og lyttende, og samtidig aktiv og ut­ford­ren­de. Hun tror at vansker med følelser ofte er en årsak til at man strever, og tar derfor videre­utdanning i en følelses­fokusert terapimetode kalt ISTDP. Linne er psykolog­spesialist i klinisk voksen psykologi. Hun jobber kun kveldstid.
Linne tar dess­­verre ikke mot nye klienter nå.

Bestill time hos Linne

Våre psykologer og psykologspesialister i Drammen

Benjamin Hotvedt Grønhaug

Benjamin Grønhaug er psykolog med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet med døgnbehandling, poliklinisk behandling og behandling for arbeidsrelatert stress utbrenthet (Helse og arbeid). Han er utdannet ved Aarhus Universitet (AU). Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Benjamin jobber fulltid ved vår klinikk i Drammen

Linn Østbye Bergmann

Linn er utdannet ved uni­ver­si­tetet i København. Hun er psy­kolog­spesialist med bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten. Linn har jobbet med ulike typer problematikk, både lette og mer komplekse saker. Linn har spesialisering i psykoterapi, med ISTDP som metode. I tillegg har hun erfaring med kognitiv adferds­terapi. Linn har også jobbet flere år i en bedrift­helse­tjenes­te, med både kliniske og organisasjons­psykologiske oppgaver. Linn tar for tiden kun i mot klienter på dagtid.

Anett Tveit

Anett Tveit er psykolog og utdannet ved NTNU. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag og hennes spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Anett er for tiden i permisjon.

Susanna Bjerke

Susanna Bjerke er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun er spesialist i psykoterapi med spiss­kompetanse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. Susanna har erfaring fra poliklinikk i spesialisthelsetjenesten og innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten. Susanna har i tillegg fullført en videreutdanning i kognitiv terapi.
Susanna tar dessverre ikke imot nye klienter for tiden.

Filip Myhre

Filip Myhre er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdan­ning og veileder­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Filip har bred klinisk erfaring og har spesialisert seg på psykoterapi med voksne og har erfaring med å behandle angst, depresjon, relasjonelle vansker og de fleste typer psykiske utfordringer. I tillegg til privat­praksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og utdanning og veiledning av helsepersonell i psyko­somatiske problemstillinger.
Filip tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Roger Sandvik Hansen

Roger Sandvik Hansen er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdanning og veileder­utdanning i affekt­bevisst­hets­terapi (ABT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Roger har lang og bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten med de fleste typer problemer mennesker søker psykolog for. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og underviser i psykoterapi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Roger tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Filip Tufte Johansen

Filip Tufte Johansen er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har bred erfaring fra Modum Bad med behandling av depresjon, angst, vansker i relasjoner, kriser, psykosomatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selvfølelse. Hans spesiali­serings­område er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) – en følelsesfokusert terapimodell, der vansker med følelser forstås som årsaken til at man strever. Filip jobber primært dagtid ved klinikken.
Andrea

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic er psykolog og spesialist i psykoterapi. Hun har allsidig erfaring fra forebyggende tjenester og spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med lettere til mer alvorlige psykiske plager og kan hjelpe med ulike typer vansker. Andrea har fordypning i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP). Hun jobber kveldstid ved klinikken.

Bernt Langvasbråten

Bernt Langvasbråten er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi.  Han har i tillegg videreutdanning og veilederutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Bernt har 13 års erfaring som psykolog i både offentlig psykisk helsevern og privat praksis og var i sin tid intitiativtaker til 8-ukers program for ISTDP døgnbehandling ved Drammen DPS, Thorsberg døgnseksjon. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP.
Bernt tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Andrea

Fredrik Stølan Hagen

Fredrik Stølan Hagen er utdannet psykolog ved NTNU og jobber i spesialist­helsetjenesten. Han har bred erfaring med behandling av voksne med angst, depresjon, vansker i relasjoner, kriser, psyko­somatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selv­følelse. Hans spesiali­seringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og han arbeider ut fra en følelsesfokusert og opplevelsesbasert til­nærming. Fredrik tilbyr terapi både på norsk og engelsk, og jobber kveldstid ved klinikken.
Tuva Sannerud

Tuva Sannerud

Tuva Sannerud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksen­psykologi. Hun har tidligere arbeidet 16 år i offentlig psykisk helsevern, og har solid erfaring med behandling av både depresjoner, angstlidelser, person­lig­hets­problematikk, psykoser og traume­relatert problematikk. Tuva jobber i hovedsak dynamisk og følelses­orientert, men integrerer forståelse og teknikker fra ulike terapi­retninger i sitt arbeide for å tilpasse behandlingen til hver enkelt klient.

Tuva tar primært imot klienter på dagtid.

Solveig

Solveig Kongsengen

Solveig Kongsengen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har videreutdanning i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Solveig har flere års erfaring innenfor spesialist­helsestjenesten, både med voksne og barn med sammensatte vansker.

Hun har erfaring med behandling av blant annet relasjonelle vansker, angst, depresjon, traumer, spiseproblematikk, selvfølelse, samlivsbrudd og sorg.

Våre psykologer og psykologspesialister i Bergen

Thomas Steinshamn

Thomas Steinshamn er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB), og har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).
Thomas har bred erfaring som behandler og team­leder i spesialist­helse­tjenesten for voksne, der han har jobbet med poli­klinisk behandling og akutt­psykiatri, og med et bredt spekter psykiske lidelser og problemstillinger, deriblant angst, depresjon, traumer, relasjonelle vansker, livskriser og fysiske plager som har sammenheng med psykiske faktorer.

Ida Kvalheim Nerås

Ida Kvalheim Nerås er psykologspesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Ida har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, hvor hun blant annet har jobbet med behandling av angst, depresjon, traumer og person­lighets­forstyrrelser. I tillegg har hun erfaring med rus- og avhengig­hets­problematikk, selv­bilde­problematikk og motivasjons­vansker hos ungdom, samt alvorlige psykiske lidelser som psykoser. Ida er utdannet ved Universitetet i Oslo og har videreutdanning i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi.

Øyvind Halmrast

Øyvind Halmrast er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB), og spesialist i klinisk voksen­psykologi i regi av Norsk Psykologforening (NPF). Han har 3-årig videre­utdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). I tillegg har Øyvind ett-årig videre­utdanning i behandling av kompleks traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten. Øyvind har bred klinisk erfaring fra poliklinikk og døgnpost i spesialist­helsetjenesten (DPS), og fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Ellen Søvik

Ellen Søvik er utdannet ved universitetet i Bergen. Hun er psykolog­spesialist innen klinisk voksen­psykologi og har videre­utdanning innen intensiv dynamisk kort­tids­terapi. Hun har bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten, med behandling av bl.a. depresjon, angst, lav selvfølelse, stress, sorg, relasjonelle vansker, person­lighets­forstyrrelser og traumer.

Susanne Steinkopf

Susanne Steinkopf er psykologspesialist med fordypning i psykoterapi. Hun har flere års erfaring fra poliklinikk for voksne (DPS) og barn/ungdom (BUP) i spesialist­helse­tje­nesten, hvor hun har jobbet med et bredt spek­ter av psykiske lidelser og problemstillinger. Deriblant traumer, angst, depresjon, selvkritikk og selv­bilde­prob­le­matikk, relasjonelle vansker og livskriser.

Susanne er utdannet ved Universitetet i Bergen og har videreutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Sølvi Bødtker

Sølvi Bødtker er psykolog­spesialist med fordypning i klinisk voksen­psykologi. Hun har i tillegg 3-årig videre­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Sølvi har 18 års erfaring som psykolog i spesialist­helse­tjenesten, hvor hun har jobbet med behandling av blant annet angst, depresjon, relasjons­problematikk, traumer, person­lighets­forstyrrelser og spise­problematikk. Sølvi er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (UiB).

Gunhild Nystad Haugland

Gunhild er psykologspesialist innen voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med behandling av ulike typer psykologiske problemstillinger. Deriblant angst, depresjon, traumer, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse.
Gunhild er utdannet ved Universitetet i Bergen og tar videreutdanning innen Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Arild Eikenæs Vengen

Arild er psykologspesialist i klinisk vaksenpsykologi (2014), utdanna psykolog ved universitetet i Bergen i 2008. Han er interessert i å lære nye måtar å hjelpe på, og har fullført treåring vidareutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i 2021.
Arild ønsker å hjelpe deg, og saman med deg granske det som opplevast vanskeleg. Han er nysgjerrig på korleis andre har måtta løyse livet, og vil gjerne hjelpe med konfliktfylte kjensler, sjølv­bilete­proble­matikk, traumearbeid eller relasjons­vanskar. Arild har lang og brei erfaring frå vaksenpoliklinikk i spesialisthelsetenesta, og er van med med å hjelpe med depresjonsplager, angstvanskar og person­leg­domsvanskar.

Svein Rune Nes

Svein Rune er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Han har videreutdanning fra Modum Bad med fordypning i ulike psyko­terapeutiske modeller og spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttidsterapi. Svein Rune har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både fra poliklinisk behandling av voksne (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Svein Rune har erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser som angst, depresjon, relasjonelle vansker og traumer, i tillegg til rus­problematikk og alvorlige psykiske lidelser.

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Norsk psykologklinikk har avdelinger i Drammen, Oslo og Bergen.

Kristian IVs gate 13 i Oslo

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen

Nøstetorget 5 i Bergen