Pauline
Pauline Myntevik Rise er utdannet psykolog, med videreutdanning innenfor psykoterapi og metoden ISTDP. Hun har mange års erfaring fra arbeid med voksne som strever med relasjonelle vansker, ulike former for angst, nedstemthet, selvkritikk, traumer, spise­for­styr­relse, uro, psyko­soma­tiske plager og av­hen­gig­hets­prob­le­ma­tikk. Hun har klinisk er­faring fra spe­sia­list­hel­se­tjen­esten for voksne, både fra DPS og TSB. Pauline er opptatt av å legge tilrette for en god arbeidsallianse, og møter deg med en kombinasjon av var­me og fag­lig kom­pe­tan­se. Hun jobber aktivt sam­men med deg for å for­stå baken­for­lig­gende årsaker til van­ske­ne du har, med mål om å oppnå varig endring. Pauline har særlig interesse for lang­varige og sam­men­sat­te van­sker, og tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Bestill time