Klinikken i Drammen

Norsk Psykologklinikk avdeling Drammen har kontorer i Nedre Storgate 11, 5. etg. Inngang B fra Schwenkegata.

Logo

Våre psykologer og psykologspesialister i Drammen

Even

Even Rostrup

Even Rostrup er psykolog med allsidig erfaring fra spesialisthelsetjeneste og privat praksis. Han har lang erfaring fra OCD-team og har kompetanse med en rekke angstlidelser. Even jobber også med behandling av depresjon, traumer, bekymringer, stress og familie- og par­for­holds­prob­le­mer. Even tar for tiden utdannelse i ISTDP, men har også kompetanse med kognitiv terapi. Even har utdannelse fra England og Danmark, og tilbyr også terapi på engelsk.

Susanna Memmen Rasch

Susanna M. Rasch (tidl. Bjerke) er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hun er spesialist i psykoterapi med spiss­kompetanse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. Susanna har erfaring fra poliklinikk i spesialisthelsetjenesten og innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten. Susanna har i tillegg fullført en videreutdanning i kognitiv terapi. Susanna er tospråklig og tilbyr terapi på norsk og engelsk.
Solveig

Solveig Kongsengen

Solveig Kongsengen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har videreutdanning i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Solveig har flere års erfaring innenfor spesialist­helsestjenesten, både med voksne og barn med sammensatte vansker.

Hun har erfaring med behandling av blant annet relasjonelle vansker, angst, depresjon, traumer, spiseproblematikk, selvfølelse, samlivsbrudd og sorg.

Tuva Sannerud

Tuva Sannerud

Tuva Sannerud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksen­psykologi. Hun har tidligere arbeidet 16 år i offentlig psykisk helsevern, og har solid erfaring med behandling av både depresjoner, angstlidelser, person­lig­hets­problematikk, psykoser og traume­relatert problematikk. Tuva jobber i hovedsak dynamisk og følelses­orientert, men integrerer forståelse og teknikker fra ulike terapi­retninger i sitt arbeide for å tilpasse behandlingen til hver enkelt klient.

Tuva tar primært imot klienter på dagtid.

Filip Myhre

Filip Myhre er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdan­ning og veileder­utdanning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Filip har bred klinisk erfaring og har spesialisert seg på psykoterapi med voksne og har erfaring med å behandle angst, depresjon, relasjonelle vansker og de fleste typer psykiske utfordringer. I tillegg til privat­praksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og utdanning og veiledning av helsepersonell i psyko­somatiske problemstillinger.
Filip tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Roger Sandvik Hansen

Roger Sandvik Hansen er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdanning og veileder­utdanning i affekt­bevisst­hets­terapi (ABT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Roger har lang og bred erfaring fra spesialist­helse­tjenesten med de fleste typer problemer mennesker søker psykolog for. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og underviser i psykoterapi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Roger tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Andrea

Fredrik Stølan Hagen

Fredrik Stølan Hagen er utdannet psykolog ved NTNU og jobber i spesialist­helsetjenesten. Han har bred erfaring med behandling av voksne med angst, depresjon, vansker i relasjoner, kriser, psyko­somatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selv­følelse. Hans spesiali­seringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og han arbeider ut fra en følelsesfokusert og opplevelsesbasert til­nærming. Fredrik tilbyr terapi både på norsk og engelsk, og jobber kveldstid ved klinikken.
Solveig

Øyvind Solheim Knutson

Øyvind Solheim Knutson er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han jobber til daglig ved Modum Bad hvor han primært hjelper mennesker med langvarige og komplekse depres­sive lidelser. Han har videre­ut­dan­ning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og har tidligere erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og privat praksis hvor han har jobbet med en rekke psykiske vansker og rus- og avhengighetsproblematikk. Øyvind jobber kveldstid ved klinikken.
Ingrid Aarthun

Ingrid Aarthun

Ingrid Aarthun er utdannet psykolog ved UiO, og har fra tidligere flere års erfaring med behandling av psykiske lidelser fra spe­sialist­helse­tje­nes­ten. Hun har bred erfaring med behandling av voksne med depresjon, angst, uro, traumer, vansker i relasjoner og lav selvfølelse. Ingrid jobber primært ut fra et psyko­dynamisk perspektiv, og da særlig intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Det betyr at Ingrid er opptatt av hvordan fastlåste følelser eller vansker i relasjoner spiller inn i det som skaper vansker på innsiden, og hvordan et arbeid med nettopp følelser og rela­sjo­ner kan være med på å skape endring. Ingrid tilbyr også EMDR.

Benjamin Hotvedt Grønhaug

Benjamin Grønhaug er psykolog med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han har jobbet med døgnbehandling, poliklinisk behandling og behandling for arbeidsrelatert stress utbrenthet (Helse og arbeid). Han er utdannet ved Aarhus Universitet (AU). Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Benjamin jobber kveldstid ved klinikken. Benjamin tar dessverre ikke imot nye klienter nå.

Anett Tveit

Anett Tveit er psykolog og utdannet ved NTNU. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag og hennes spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Anett er for tiden i permisjon.

Bernt Langvasbråten

Bernt Langvasbråten er psy­kolog­­spesialist, med spiss­­­kom­pe­tanse i psy­ko­­te­ra­pi og vei­led­ning av psy­ko­lo­ger.Han har snart tyve års er­fa­ring med å bi­stå voks­ne som i peri­o­der stre­ver med dep­res­joner, angst, ufor­klar­lige kropps­lige symp­to­mer, smer­te­til­stan­der og sorg­reak­sjoner samt over­veld­else og opp­le­vel­se av å være fast­låst på inn­siden og/eller på vik­tige arena­er i livet. Bernt arbei­der kon­ti­nuer­lig med å forene lyt­ten­de til­stede­værel­se med opp­datert kunn­skap, ak­tivt sam­ar­beid og skred­der­søm av tera­peu­tis­ke til­tak.
Bernt har tidvis kapasitet til tidsavgrensede forløp. Klikk her for oversikt over ledige timer du kan bestille.

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Priser i Drammen

Priser for behandling i Drammen på dagtid 0800-1600 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.
Priser for behandling i Drammen på kveldstid 1600-2200 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Norsk psykologklinikk

avdeling Drammen

Vår besøksadresse i Drammen:

Nedre Storgate 11 (inngang Schwenchegata) i Drammen