Aleksandra Mydske
Aleksandra er psy­ko­log­spe­sia­list med fordypning i tera­pi­for­men ISTDP. Hun har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, ek­sem­pelvis depresjon, angst, rela­sjo­nel­le vansker, trau­me­prob­le­matikk og av­hen­gig­hets­prob­lematikk. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun anser ISTDP som en følelsesfokusert, men også fleksibel terapiform. Over­ord­net handler terapien ofte om en kombinasjon av å få mer oversikt over hva som foregår inni deg, slik at du kan få et mer fleksibelt forhold til det, og å styrke kontakten med din naturlige vitalitet. Hun er opptatt av å kombinere em­pa­ti med tydelighet, og har respekt for at det å gå i terapi er krevende, samtidig som det kan være styrkende og lettende.

Bestill time