Traumelidelser er et vidt begrep og kan være avgrenset til en dramatisk og skremmende enkelthendelse i voksen alder (f.eks. ran, trussel om drap, ulykke eller alvorlig skade). En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er kjennetegnet ved at hendelsen blir gjenopplevd gang på gang i form av påtrengende minner (”flashbacks”), drømmer eller mareritt. I tillegg vil personen unngå aktiviteter og situasjoner som minner om traumet og ha en forhøyet alarmberedskap, vaktsomhet og søvnløshet. Andre har opplevd alvorlig og vedvarende traumatisering svært tidlig i livet påført av voksne personer barnet var avhengig av. En kompleks PTSD inkluderer ofte problemer på følgende områder:

  • Vanskeligheter med å tolerere og regulere følelser
  • Problemer med oppmerksomhet og bevissthet (inkludert dissosiative symptomer, se under)
  • Endringer/problemer med selvopplevelse (typisk at man opplever seg selv som skitten, verdiløs, ødelagt etc)
  • Problemer med relasjoner til andre (vansker med mistillit, regulering av nærhet/avstand, selvhevdelse)
  • Fysiske symptomer (kroppslige plager og medisinske problemer)
  • Endringer i egne menings- og trossystemer

les mer om traumer og kompleks traumatisering her

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-traumer-og-traumebehandling