Opplever du å ha strevet lenge og særlig med forholdet til andre mennesker? Har du pendlet frem og tilbake mellom forsøk på å endre andre og deg selv og opplever at forholdet til andre står fast i negativitet? Mange vi møter med personlighetsvansker beskriver vedvarende negative erfaringer på tross av at de veldig mange ganger har forsøkt å endre seg selv eller andre. 

Opplevelsesmessig vil disse fastlåste relasjonsmønstrene ofte arte seg som repetisjoner av sterke negative erfaringer med andre mennesker kombinert med en sterk opplevelse av å være fanget i mønstre en ikke kommer ut av selv om en bytter miljø/arbeid eller relasjoner.

Personlighetsvansker kan vi forstå som væremåter og forsøk på mestring av relasjoner som i fortiden har vært livsviktige og derfor automatiserte, men nå kommer i veien for å oppleve relasjoner som trygge og utviklende. Dessverre vil ensidig fokus på å endre atferd og tanker sjelden være nok til å overkomme disse vanskene. 

Sammen vil vi først kartlegge hvilke mekanismer som driver de langvarige vanskene dine i møte med deg selv og andre og planlegge en behandling ut i fra dette:

  • Hvilke plager du opplever av både indre/symptomatisk art og ytre/mellommenneskelig art.
  • Hvilke mentale prosesser driver både de indre symptomene og mellommenneskelige konfliktene.
  • Kontinuerlig arbeid med indre mekanismer så du kan oppleve å utvikle nye mestringsatferd og forhold til andre mennesker på en måte du opplever meningsfull og god.

 

 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-personlighetsforstyrrelser)