Depresjonsbehandling

Depresjonsbehandling med ISTDP tar utgangspunkt i en samarbeidende kartlegging av hvilke indre mekanismer som driver dine depressive symptomer akkurat nå. Kontinuerlig observasjon av og fokusert arbeid med disse mekanismene går parallelt gjennom hele behandlingsforløpet.  Vi ønsker å bistå deg med både økt kunnskap om underliggende mekanismer for dine plager og komme til bunns i disse så du slipper å plages. Våre psykologer vil derfor kontinuerlig jobbe parallellt med både hensynet til kunnskap om din unike symptomutforming og arbeid med mekanismer som driver denne.

I tillegg til din subjektive opplevelse av depresjon vil vi arbeide ut ifra faglig kunnskap om alvorlighet av type mekanismer som driver symptomer som sammen med hvilken tilnærming du opplever mest hjelpsom vil kunne si mye om forventet behandlingstid. På denne måten kan vi sikre både raskest mulig bedring samt hindre at selve behandlingen fører til forverring.

Depresjon med små til moderate hindre mot endring, vil typisk fortone seg som en depressiv reaksjon etter livshendelser som overstiger vanemessig mestring. Depressive mekanismer av denne typen presenterer seg oftest i bevisstheten som et sett negative tanker med uttalt selvkritisk eller skaminduserende innhold. Som klient vil du oftest oppleve mellommenneskelige hindre, utfordringer og symptomplagene er da mest et indre fenomen. Behandlingen vil primært fokusere på identifisering og arbeid med følelsesmessige drivere bak de negative tankene. Behandlingstiden er ofte 5-15 timer med fokusert terapi.

Depresjon med store hindre mot endring med tidvise kroppslige symptomer; vil typisk også presentere seg som et sett negative tanker, men i tillegg opplever du ofte vansker med kontakt og fortrolighet med andre. Dette vil også vise seg ved kontakt med psykologen og disse ‘mellom oss’ hindrene må arbeides med før vi jobber fokusert med følelsene som driver de depressive symptomene dine. Noen ganger kan du også oppleve at ‘hindringene’ mot andre bortfaller og snarere kjenne deg slapp, kvalm, tom og svært energiløs. Når dette inntreffer opplever du symptomene som forteller oss av evnen til tankemessig og mellommenneskelig mestring for en tid er brutt sammen og vi vil da arbeide med å bygge kapasitet til mestring før vi går tilbake til å arbeid med følelser som driver de depressive symptomene. Typisk behandlingslengde er 20-50 timer fokusert ISTDP terapi

Depresjon med svært mye angst og vansker med selvregulering er depressive symptomer som viser seg som store vansker med tanke- og atferdsmessig mestring og tidvis overveldelse av angst og symptomer. Typisk vil du kunne oppleve store vansker med å tenke klart og konsentrere deg samt tidvis høre ringing i ørene, få uklart syn eller oppleve andre mennesker som skremmende. Før vi kan arbeid med konfliktfylte følelser underliggende for depresjon må vi hjelpe deg til å regulere angst og overveldende symptomer samt bygge kapasitet til å tåle sterke og motstridende følelser uten at du overveldes. Vanlig lengde på behandlingen er 80-150 timer fokusert terapi.

Samlet sett vil vi tilpasse depresjonsbehandlingen både til din unike opplevelse av plager samt bistå deg med å arbeide fokusert og effektivt med både drivere for dine plager og forutgående arbeid med kapasitet og selvregulering om du trenger det.

Ved kontinuerlig bruk av feedback med OQ-45 mellom timene vil dere sammen sikre et optimalt forløp og felles innsats.

Les mer om depresjon her

https://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hva-er-depresjon