Klinikken i Oslo

Avdelingen i Oslo har kontorer i Kristian IV´s gate 13, 3. etg. Vis-à-vis Det Norske Teateret.

Logo

Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske

Aleksandra er psy­ko­log­spe­sia­list med fordypning i tera­pi­for­men ISTDP. Hun har mange års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, ek­sem­pelvis depresjon, angst, rela­sjo­nel­le vansker, trau­me­prob­le­matikk og av­hen­gig­hets­prob­lematikk. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun anser ISTDP som en følelsesfokusert, men også fleksibel terapiform. Over­ord­net handler terapien ofte om en kombinasjon av å få mer oversikt over hva som foregår inni deg, slik at du kan få et mer fleksibelt forhold til det, og å styrke kontakten med din naturlige vitalitet. Hun er opptatt av å kombinere em­pa­ti med tydelighet, og har respekt for at det å gå i terapi er krevende, samtidig som det kan være styrkende og lettende.

Bestill time hos Aleksandra

Sigbjørn Henning

Sigbjørn er en psykologspesialist utdannet ved NTNU, og har tidligere jobbet i psykisk helsevern ved Ahus og St. Olavs hospital. Han fokuserer på å skape en trygg og tillitsfull atmosfære for klientene sine og jobber i samarbeid med dem for å identifisere utfordringer og løsninger. Han har erfaring med å hjelpe pasienter med angst, depresjon, relasjonsproblemer, stress, traumer og selv­følelses­vansker. Sigbjørn tilpasser behandlingen for å møte pasientens individuelle behov og ser frem til å hjelpe deg på veien mot bedre psykisk helse. Ta kontakt i dag for en konsultasjon.

Bestill time hos Sigbjørn

Miriam W. Nilsson

Miriam er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen i 2014. Hun har bred erfaring fra spesialist­helsetjenesten med både langvarige og sammensatte vansker som krever behandling over tid, og med å møte mennesker i akutte kriser. Miriam har spesiell interesse for og har arbeidet mye med depresjoner, sosial angst, selvkritikk, bekymringsangst og kroppslige plager (f.eks anspenthet, uro, smerter). Hun har kunnskap om flere terapimetoder, og er opptatt av å tilpasse behandlingen til det du har mest behov for. Hennes spisskompetanse er metoden kalt ISTDP, som er en nyttig og effektiv tilnærming dersom plagene er mer kompliserte og fastlåste. Som terapeut er hun opptatt av å møte deg med respekt og varme, og å skape et trygt rom der dere sammen kan forstå og arbeide med det som driver plagene dine.

Bestill time hos Miriam

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog­spesialist som siden 2013 har jobbet med voksne som har emosjonelle og relasjonelle vansker, angst og stress, depresjon, grubling, bekym­ringer, utbrenthet , slitenhet, lav selvfølelse og psykosomatiske plager. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor som Modum Bad og Lovisen­berg sykehus. Reza har spiss­kompetanse på ISTDP hvor målet er å hjelpe deg med fastlåste tanke-, følelses- og handlings­mønster. Denne metoden kan være hjelpsom både for deg som søker psykolog for første gang, og for deg med tidligere behand­lingsforløp uten å oppnå dine ønskede mål. Reza tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Bestill time hos Reza

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er utdannet psykolog, med videreutdanning innenfor psykoterapi og metoden ISTDP. Hun har mange års erfaring fra arbeid med voksne som strever med relasjonelle vansker, ulike former for angst, nedstemthet, selvkritikk, traumer, spise­for­styr­relse, uro, psyko­soma­tiske plager og av­hen­gig­hets­prob­le­ma­tikk. Hun har klinisk er­faring fra spe­sia­list­hel­se­tjen­esten for voksne, både fra DPS og TSB. Pauline er opptatt av å legge tilrette for en god arbeidsallianse, og møter deg med en kombinasjon av var­me og fag­lig kom­pe­tan­se. Hun jobber aktivt sam­men med deg for å for­stå baken­for­lig­gende årsaker til van­ske­ne du har, med mål om å oppnå varig endring. Pauline har særlig interesse for lang­varige og sam­men­sat­te van­sker, og tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Bestill time hos Pauline

Anne Eng Kielland

Anne er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi, utdannet ved Universitetet i Oslo (2012). Hun har bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, samt erfaring fra kommunalt familieteam/barnevern. Anne er opptatt av det som underligger og opprettholder symptomer og plager, med overordnet mål om å hjelpe deg mer i kontakt med egne følelser og behov. Hun har videreutdanning i psykodynamisk terapi, og særlig kompetanse innen behandling av angst, uro, depresjon, lav selvfølelse, utbrenthet, relasjonelle problemer og traumer/PTSD. Anne tilbyr også behandling med EMDR, en metode som retter seg spesifikt mot bearbeiding av traumer.

Bestill time hos Anne

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for person­lig­hets­psykiatri og Gaustad sykehus), og har tidligere jobbet for bedrifts­helse­tjenesten Medipluss og SUSS-telefonen. Eielsen har påbegynt sitt siste og femte år i spesialiseringen intensiv dynamisk korttidssterapi (ISTDP) for voksne.

Bestill time hos Erik

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Han er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Bestill time hos Benne-Christer

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU og har tidligere jobbet for Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Han har spesialisert seg innenfor ISTDP og har erfaring med å hjelpe pasienter med depresjon, utbrenthet, angst, sorg, vansker i forhold med andre, traumer, lav selvfølelse, stress og psyko­somatiske plager.
Håvard møter deg med varme, aksept og solid faglig kompetanse. Han jobber aktivt for å forstå dine spesifikke behov og for å tilpasse behandlingen til det du trenger. Han liker å hjelpe deg med både store og små utfordringer og tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Bestill time hos Håvard

Tine Høye

Tine Høye

Tine Høye er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred erfaring med behandling av psykiske plager hos barn, ungdom og voksne siden 2006. Med sin erfaring og kompetanse gir Tine skreddersydd hjelp til vansker som blant annet angst, depresjon, traumebelastninger, følelsesmessige og relasjonelle vansker. Tine er god på å raskt skape en trygghet i terapirommet, og med denne basen av trygghet kombinert med en vennlig tydelighet er Tine heller ikke redd for kompliserte og sammensatte problemstillinger hvor tidligere behandling ikke har ført frem. Tine fordyper seg nå i dynamisk terapi innenfor ISTDP, der målet er å hjelpe deg ved å gjøre deg kjent med følelsene bak vanskene dine. Dette for å bli bedre kjent med den man egentlig er under de måtene man beskytter seg fra å unngå følelser og kontakt på, for å skape god og målrettet endring for den enkelte. Tine har stor tro på at vi alle har den indre kraften og kapasiteten som skal til for å kunne komme seg ut av psykiske plager, også om man har strevd i mange år.

Bestill time hos Tine

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström er psy­kolog­­spesialist, med spiss­­kom­petanse i psyko­terapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med fastlåste tanke- og atferds­mønstre, relasjonelle vansker, depresjon, angst, lav selv­­følelse, stress, sorg, samlivs­­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­­belast­ninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­­helse­­tjenesten for voksne. Hun jobber ut i fra en følelses­fokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. På lik linje med andre ISTDP-tera­peuter jobber hun for å være lyttende, men også aktiv som terapeut, der hun kontinuerlig deler sine observasjoner og for­ståelse av den andre og hvordan man kan bryte ut av gamle fastlåste mønstre. Terapi­formen er egnet både for personer uten tidligere erfaringer med psyko­terapi, og for personer som har prøvd terapi tidligere men fortsatt opplever ved­varende vansker.

Bestill time hos Madeleine

Linne Melsom

Linne Melsom

Linne Melsom har flere års erfaring med samtaleterapi med voksne som av ulike grunner strever med psykiske plager, som f.eks. nedstemthet, energitap, angst, uro, emo­sjonelle vansker, relasjo­nelle utfordringer, lav selvfølelse og mye selvkritikk. Hun har i flere år jobbet ved Modum Bad, og forsker på følelser i terapi. Linne er opptatt av å være tilstedeværende og lyttende, og samtidig aktiv og ut­ford­ren­de. Hun tror at vansker med følelser ofte er en årsak til at man strever, og tar derfor videre­utdanning i en følelses­fokusert terapimetode kalt ISTDP. Linne er psykolog­spesialist i klinisk voksen psykologi. Hun jobber kun kveldstid.

Bestill time hos Linne

Hieu Tran

Hieu Tran

Hieu Tran er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen. Han erfaring fra  Modum Bad og Akershus  Universitetssykehus (Nedre Romerike DPS v/ seksjon for gruppeterapi). Hans interesseområder er depresjon- og angstsplager, fastlåste mønstre, lav selvtillit,  vanskelige følelser (sorg, sinne, sjalusi), relasjonelle utfordringer og eksistensielle spørsmål. Hieu vil møte deg med åpenhet og nærvær, skreddersy hjelpen til akkurat dine vansker og hjelpe deg med å komme i kontakt med deg selv og dine følelser.

Bestill time hos Hieu

Bjarne Husum Øverland

Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten ved Helgelands­syke­huset og Oslo universitets­syke­hus. Bjarne spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) for voksne, og jobber daglig med en rekke psykiske lidelser og plager. Bjarne har også erfaring med andre terapi­modeller, som kognitiv terapi og EMDR.

Bestill time hos Bjarne

Filip Tufte Johansen

Filip Tufte Johansen er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har bred erfaring fra Modum Bad med behandling av depresjon, angst, vansker i relasjoner, kriser, psykosomatiske plager, traumer, bekymringer, indre uro, stress, slitenhet og lav selvfølelse. Hans spesiali­serings­område er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) – en følelsesfokusert terapimodell, der vansker med følelser forstås som årsaken til at man strever. Filip jobber primært kveldstid ved klinikken.
Andrea

Andrea Cvetkovic

Andrea Cvetkovic er psykolog og spesialist i psykoterapi. Hun har allsidig erfaring fra forebyggende tjenester og spesialisthelsetjenesten. Hun har jobbet med lettere til mer alvorlige psykiske plager og kan hjelpe med ulike typer vansker. Andrea har fordypning i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP). Hun jobber kveldstid ved klinikken.

Bestill time hos Andrea

Klikk på en av knappene for å bestille time:

Priser i Oslo

Priser for behandling i Oslo på dagtid 0800-1600 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Priser for behandling i Oslo på kveldstid 1600-2200 gjeldende i 2024. Kun betaling via link som sendes på SMS umiddelbart etter timer. Timer avbestilt mindre enn 48 timer før må betales i sin helhet uansett grunn.

Norsk psykologklinikk

avdeling Oslo

Vår besøksadresse i Oslo er:

Kristian IV´s gate 13, 3. etg.