Våre psykologer og psykologspesialister i Oslo

Madeleine Lagerström

Madeleine Lagerström er psy­kolog­spesialist, med spiss­kom­petanse i psykoterapi, og hva som skal til for å skape en sam­tale som gir endring. Hun har mange års erfaring med voksne som i perioder strever med depresjon, angst, lav selv­følelse, stress, sorg, samlivs­problemer, spiseforstyrrelser, traumer, akutte kriser og livs­belastninger. Hun har bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra spesialist­helse­tjenesten for voksne. I tillegg har hun og jobbet med familie­terapi og parterapi. Hun jobber ut i fra en følelsesfokusert forståelse for psykisk helse, der vansker med følelser forstås som år­saken til at man strever. På lik linje med andre ISTDP-tera­peuter jobber hun for å være lyttende, men også aktiv som terapeut, der hun kontinuerlig deler sine observasjoner og for­ståelse av den andre og nyttig vei videre.

Sebastian Dijkman

Sebastian Dijkman har særlig interesse av og spiss­kompe­tanse på behand­lings­resistante prob­lem­stillinger, som ofte kan være en kombi­nasjon av mange for­skjel­lige og ofte skiftende tilstands­bilder. Et eksempel kan være at man er plaget med utmattelse, smerte­proble­matikk, kon­sen­tra­sjons­vansker, diffuse kropps­lige plager (f.eks. mage­vondt, hodepine eller stive muskler) og diverse rela­sjonelle vansker som skifter i intensitet og mellom hva som er mest fremtredende. Slike kom­plekse tilstander er ofte vanskelig å komme til livs, og krever at den som tilbyr hjelp, har en spisset kom­pe­tanse (f.eks spe­sia­li­sering innen ISTDP). Sentrale kompo­nenter når du jobber med Sebastian, er at han tilbyr kapasitets­bygging, støtte og ut­ford­ring avhengig av hvor du er din prosess og hva som skal til for å komme videre.

Sebastian tar dessverre ikke i mot nye klienter nå.

Miriam W. Nilsson

Miriam W. Nilsson er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). Miriam har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten i Bergen, Universitets­sykehuset i Nord-Norge og Vestre Viken. Hun har videre­utdanning i klinisk voksen­psykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP), og spesialiserer seg nå innen psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP).

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog­spesialist i psykoterapi med spisskompetanse innenfor intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). Han har bred klinisk erfaring fra 2013 innenfor spesialist­helse­tjenesten med arbeid på Modum Bad, Lovisenberg poliklinikk, døgn­behandling og privat praksis på Norsk klinikk for ISTDP i Drammen. Han har erfaring med å hjelpe voksne med angst og stress, depresjon, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, fysiske plager med psykiske årsaker og traumer. Reza tilbyr terapi både på norsk og engelsk.

Pauline M. Rise

Pauline Myntevik Rise er psykolog. Hun har bred erfaring fra arbeid med unge voksne og voksne som strever med rela­sjonelle vansker, angst, depresjon, lav selv­følelse, traumer, kriser, psyko­soma­tiske problem­stil­linger, samt spill, rus og annen av­hengig­hets­prob­lema­tikk. Pauline har tidligere jobbet mange år i spesia­list­helse­tjenesten på DPS og innenfor TSB. Hun har fordypet seg i psyko­terapi og terapi­metoden ISTDP.

Sigbjørn Henning

Sigbjørn Henning er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet i spesialist­helse­tjenesten for St. Olavs Hospital og for Akershus Universitets­sykehus, med poliklinisk- og akutt­psykiatrisk erfaring. I tillegg har han arbeidet med private sakkyndige oppdrag. Sigbjørns spesialiserings­område er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Ernst O. Botnen

Ernst Olav Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har bred erfaring fra arbeid med voksne (DPS, TSB, student­sam­skipnad), barn og ungdom (BUP). Hoved­interessen til Ernst er å forstå hva god psykisk helse er og hvordan samskape ønsket endring på en effektiv måte. Ved siden av blant annet angst- og de­pre­sjons­plager har Ernst en­ga­sje­ment og erfaring med spesielt to andre grupper: Å hjelpe klienter som har vært i flere tidligere be­han­dlinger uten ønsket resultat, samt å hjelpe klienter med kropps­lige plager der man fore­løpig ikke har funnet en underliggende medisinsk årsak. Ernst har fullført videre­ut­dan­ning i Intensiv Dynamisk Kort­tids­terapi (ISTDP). Ernst tar dess­­verre ikke mot nye klienter nå.

Kristoffer Ludvigsen

Kristoffer Ludvigsen er psykolog og utdannet ved NTNU. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken og Stavanger Universitetssykehus. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker. Kristoffer er i tillegg fagfellevurdert terapeut i Basal Eksponeringsterapi (BET).

Håvard Hallan

Håvard Hallan er utdannet psykolog ved NTNU. Han har tidligere jobbet for Aklinikken, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, og Psykologvirke. Håvards spesialiseringsområde er ISTDP og jobber med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Benne-Christer Bakke

Benne-Christer Bakke er psykologspesialist og utdannet ved universitetet i Bergen. Han er spesialist i psykoterapi med intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) som fordypning. Han har bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern med voksne pasienter i poliklinikk og døgnbehandling. Han har også erfaring fra arbeid ved familievernkontor og med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Aleksandra Mydske

Aleksandra Mydske er psykologspesialist med fordypning i terapiformen ISTDP. Hun har flere års erfaring fra offentlig psykisk helsevern der hun har bistått mennesker med varierte psykiske plager, eksempelvis depresjon, angst, relasjonelle utfordringer og avhengighets­problematikk. Aleksandra er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Bjarne Husum Øverland

Bjarne Husum Øverland er utdannet psykolog ved universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra spesialist­helse­tjenesten ved Helgelands­syke­huset og Oslo universitets­syke­hus. Bjarne spesialiserer seg i intensiv dynamisk korttids­terapi (ISTDP) for voksne, og jobber daglig med en rekke psykiske lidelser og plager. Bjarne har også erfaring med andre terapi­modeller, som kognitiv terapi og EMDR.

Erik Stubberød Eielsen

Erik Stubberød Eielsen er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2014 jobbet med angst, depresjon, relasjonelle vansker og selv­følelses­problematikk i egen privatpraksis. Han har óg erfaring fra Oslo universitets­sykehus (Avdeling for person­lig­hets­psykiatri og Gaustad sykehus), og har tidligere jobbet for bedrifts­helse­tjenesten Medipluss og SUSS-telefonen. Eielsen har påbegynt sitt siste og femte år i spesialiseringen intensiv dynamisk korttidssterapi (ISTDP) for voksne.
Linne Melsom

Linne Melsom

Linne Melsom har flere års erfaring med samtaleterapi med voksne som av ulike grunner strever med psykiske plager, som f.eks. nedstemthet, energitap, angst, uro, emo­sjonelle vansker, relasjo­nelle utfordringer, lav selvfølelse og mye selvkritikk. Hun har i flere år jobbet ved Modum Bad, og forsker på følelser i terapi. Linne er opptatt av å være tilstedeværende og lyttende, og samtidig aktiv og ut­ford­ren­de. Hun tror at vansker med følelser ofte er en årsak til at man strever, og tar derfor videre­utdanning i en følelses­fokusert terapimetode kalt ISTDP. Linne er psykolog­spesialist i klinisk voksen psykologi. Hun jobber kun kveldstid.

Ønsker du kontakt med en av våre psykologer?